معنى اسم د نا

هو اسم يعتبر اسم علم مؤنث و يقال انه اسم . در واژه محمد به ترتیب حرف م اول دارای ضمه (مُ)، ح دارای فتحه (حَ)، م دوم مشدد و دارای فتحه (مَّ)، د نیز به ساکن ختم می‌شود، محمد اسم مفعول از باب تفعیل و از فعل حمد است، فعل حمد در عربی به معنای تشکر می‌باشد

2023-01-29
    الدرعيه الان
  1. ما معنى د
  2. کیانا
  3. معنی